Our Chalet: SDO Autumn 2010 Volunteers

Our Chalet: SDO Autumn 2010 Volunteers

Volunteers in front of the UN logo, Geneva, Autumn 2010